Some photos of the apartment’s bathroom:

  • Free toiletries